Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

ร่วมสืบสานเทศกาลวันตรุษจีน

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีน ร่วมกับสมาคมฮากกา จังหวัดราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรม "เทศกาลวันตรุษจีน" ในวันที่ 28 มกราคม 2559 บริเวณ หน้าอาคาร 6 เวที สร้างสรรค์ และเวทีโรงพละ ทางกลุ่มสาระฯ จัดซุ้มมีการสาธิต การไหว้ บรรพบุรุษ การแนะนำเรื่องปีชง และกิจกรรมตอบคำถาม การแสดงเชิดสิงโตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกมัธยมมีการการแสดงเต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนกประถม มีการแสดงระบำผ้าไหมมงคล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 และการแสดงกังฟูไฟท์ติ้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4
อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลครูดี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี มอบรางวัล ครูดี จากการคัดเลือกครูดีโดยถือว่าครู เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการจัดการศึกษา และเพื่อส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจยกย่องการทำหน้าที่ของครู ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 และวันที่27 มกราคม 2559 โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

มุ่งมั่นพัฒนาสู่การศึกษาด้วยเมตตาธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี นำทีมโดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมประชุมรวมเพื่อวางแผนแนวทางการจัดการเรียนรู้ สู่การศึกษาด้วยเมตตาธรรม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 คณะผู้บริหาร จัดการประชุมรวมประจำเดือนมกราคม เพื่อชี้แจงแผนพัฒนาโรงเรียนปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน ทันยุคทันสมัย โดยการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียน ทั้งนี้เนื่องในโอกาสปีแห่งเมตตาธรรม ในการประชุมครั้งนี้มีการแสดงความยินดีให้แก่คณาจารย์ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ และคุณครูที่ได้รับรางวัลในการส่งคำขวัญวันครูเข้าประกวดทั้ง 3 แผนก ดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

มอบทุนการศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ทั้งหมด 21 ห้องเรียนๆละ 1 ทุน ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้ปกครองของเด็กอนุบาล ที่มอบให้กับโรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการจัดอาหารให้กับเด็กในงานวันเด็กปี 2559 ยังมีเหลืออีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งโรงเรียนทำตามความประสงค์ของผู้ปกครองที่ให้สำหรับเด็ก ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงคืนกลับไปสู่เด็กในรูปแบบของทุนการศึกษา สำหรับภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2558 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนกิจการของโรงเรียนทุกอย่าง ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านเทอญ.
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Asean Fair

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาลและุแผนกประถม จัดกิจกรรม "Asean Fair" เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 แผนกอนุบาลและประถมปีที่ 1 ได้ทำพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม Project Approach ซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Project ต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา และสิ้นสุดการเรียนรู้ในชั้นเรียนต้นเดือนธันวาคม 2558 คุณครูได้นำเด็กๆไปทัศนศึกษาตามที่ต่างๆ และในวันนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Project Approach

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล แผนกอนุบาลได้จัดการเรียนการสอนแบบโดยใช้นวัตกรรม " Project Approach " ตั้งแต่วันที่ 2-27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งทำให้เด็กๆสนใจและอยากเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กอยากเรียน เมื่อเรียนไปได้ระยะหนึ่งแล้ว จึงได้นำเด็กไปทัศนศึกษาในสิ่งที่เด็กเรียนรู้ ได้ไปเห็นสภาพจริง ได้สัมผัส ของจริง ดมกลิ่น และเห็นด้วยตาของตนเอง เรื่องที่เด็กเรียนรู้แตกต่างกันไปดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมมารยาทการไหว้แบบไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม "ส่งเสริมมารยาทการไหว้แบบไทย" เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันการไหว้ในทุกระดับชั้น ตามเวลาดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2559

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมพิธี วันครูแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โดมอาคาร จิตรภักดี ร.ศ.222 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก
อ่านเพิ่มเติม...

คำขวัญครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดคำขวัญวันครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ “ครูดี มีเหตุผล อบรมตามหลักศาสนา ให้ความรักเมตตา ศิษย์รู้ค่า ศรัทธาครู” บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด ประธานกรรมการดำเนินงานคัดเลือกคำขวัญครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี และคณะกรรมการฯ กำหนดคำขวัญครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี และให้รายละเอียดของคำขวัญ ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกอนุบาล ได้ส่งเด็กเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการของสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา อ. บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในการแข่งขันครั้งนี้ แผนกอนุบาล ได้ส่งเด็กเข้าแข่งขัน 20 คน ในระดับอนุบาล 1-3 ทั้งหมด 9 รายการดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 8 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์