Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

กิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ ปี6” แผนกมัธยม ประจำเดือนกุมภาพันธ์

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ ปี6” แผนกมัธยม ประจำเดือนมกราคม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน มกราคม 2559 มีดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ ปี6” แผนกมัธยม ประจำเดือนธันวาคม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยห้องสมุดมัธยมได้จัดกิจกรรม “ D.R รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสมุดและรักการอ่านมากขึ้น จึงได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน โดยทางห้องสมุดได้ทำการคัดเลือกนักเรียนที่ยืมหนังสือเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสุดยอด นักอ่านประจำเดือนนั้น ๆ ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนบันทึกหนังสือที่ตนชื่นชอบเพื่อแบ่งปันให้นักอ่านคนอื่นได้รู้จักหนังสือเล่มนั้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ประจำเดือน ธันวาคม 2558 มีดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “ D.R. รวมพลคนรักหนังสือ ปี6” แผนกประถม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “ D.R. รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 6 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเข้ามาใช้ห้องสมุดมากยิ่ง มอบโดย บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรมีรายชื่อ ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “ D.R. รวมพลคนรักหนังสือ ปี6” แผนกประถม ประจำเดือนธันวาคม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ด้วย ห้องสมุดประถมได้จัดกิจกรรม “ D.R. รวมพลคนรักหนังสือ” ขึ้นเป็นปีที่ 6 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนยอดนักอ่าน ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และเข้ามาใช้ห้องสมุดมากยิ่ง มอบโดย บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ ผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ซึ่งมีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรมีรายชื่อ ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม "ตอบคำถามห้องสมุด" แผนกประถม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรม "ตอบคำถามห้องสมุด" เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ประจำเดือน ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูวิโรจน์ จิตอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาล เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายชื่อ ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม...

ศึกษาดูงานระบบห้องความคิดสร้างสรรค์ Creative Classroom

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี นำโดยนายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมห้องความคิดสร้างสรรค์ Creative Classroom เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง Creative Classroom ดรุณาราชบุรี นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้กล่าวว่าในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ผู้เยี่ยมชมสนใจระบบการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์พลังงานทดแทน การนำหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาคิดค้นเทคโนโลยี และสามารถสร้างให้เป็นจริงได้ (STEM) รวมถึงวิธีการคัดกรองและฝึกทักษะนักเรียนเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับเหรียญทอง

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเป็นตัวแทนระดับภาค สพม. เขต8 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

เปิดบ้านดรุณาราชบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมเปิดบ้านดรุณาราชบุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ หอประชุมเซนต์ปอล โดยในครั้งนี้นำโดย ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 และได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ศึกษาดูงาน "การใช้จุลินทรีย์ EM (Effective Microorganisms) และวัคซีนป้องกันจมน้ำ" พร้อมการบรรยายพิเศษและการศึกษาการดำเนินงานตามแบบโรงเรียนดรุณาราชบุรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานโดย
อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดการแข่งขัน "การลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดในน้ำ" เนื่องในโอกาส เปิดบ้านดรุณาราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานการใช้ EM และวัคซีนป้องกันจมน้ำ ของทางโรงเรียน โดยมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา เรื่องวัคซีนป้องกันจมน้ำ มาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพื่อวัดผลทางด้านทักษะการลอยตัวในน้ำดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 7 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์