Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

การฝึกทักษะพื้นฐานฟุตบอล “ฟรี”

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานฟุตบอล “ฟรี” ช่วงเดือนมีนาคม โดยทีมโค้ชฟุตบอลดรุณาราชบุรี และแมวมองจากศูนย์ฝึกฟุตบอล NNK ร่วมสังเกตศักยภาพนักกีฬา
อ่านเพิ่มเติม...

สร้างเสริมศักยภาพนักเรียน “ชุมชนคนอาร์ต”

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ดรุณาราชบุรีเปิดพื้นที่โรงเรียนแสดงผลงาน “ชุมชนคนอาร์ต ดรุณาราชบุรี” ช่วงปิดภาคเรียนมีครูและนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะและจิตอาสาร่วมวาดภาพบนกำแพงรั้วโรงเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรีสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ สนองจุดเด่นของจังหวัดราชบุรี “เมืองต้องห้ามพลาด ชุมชนคนอาร์ต” ประกอบกับโรงเรียนมีอาคารที่สวยงาม และเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์หลายเรื่อง โรงเรียนจึงดำเนินการเพื่อสร้างชุมชนคนอาร์ตดรุณาราชบุรี และใช้บริเวณโรงเรียนดรุณาราชบุรีเป็นแหล่งจัดแสดงผลงานศิลปะ(ไม่จำจัดรูปแบบ)ตามศักยภาพของนักเรียนดรุณาราชบุรี
อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเอกชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.รบ. ๑ และ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี จัด “ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” โดยคณะวิทยากร ได้แก่ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.๑ และนายมิตร ชำเลีย ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ และคณะ มีจำนวนผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมอบรม ๒๐๐ คน วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเซนต์ปอล โดยบาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ ดูแลการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดพิธีบูชาขอบพระคุณขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2559 เวลา 16.00น. จุดประสงค์เพื่อขอพรให้กับคณะครูและนักเรียนที่พระเป็นเจ้าได้คุ้มครองและคุ้มครองตลอดภาคเรียนนี้ ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโกราชบุรี โดยมีคุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ และคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด เป็นประธานในพิธี
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษานักเรียนชั้นอนุบาล 3

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล จัดกิจกรรม พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุม เซนต์ปอล ตั้งแต่เวลา 07.30 – 11.30 น. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดย มีบาทหลวง ดร. สุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการและอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก เจ้าอาวาสรอง อาสนวิหาร นักบุญ ยอห์น บอสโก ราชบุรี บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเเต็มไปด้วยความปิติยินดี และมีผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานของตนเอง ทางโรงเรียนได้จัดซุ้มต่างๆมากมายให้เด็กได้ถ่ายภาพกับผู้ปกครองเป็นที่ระลึกในโอกาสรับวุฒิบัตร
อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนดรุณาราชบุรีนำคณะลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ จอมบึง ราชบุรี ลูกเสือ เนตรนารีทบทวนและทดสอบวิชาลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ การใช้ชีวิตค่ายลูกเสือ โอกาสนี้ครูสายชั้น ม.๓ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการอำลาของนักเรียนจบชั้น ม.๓ โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด รองอธิการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมร
อ่านเพิ่มเติม...

สร้างเสริมศักยภาพนักเรียนด้วยกีฬา “ฟุตบอล”

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีใช้กีฬาเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนด้วย 4Hs (Head-Hard-Hand-Health-Spiritual) ด้วยการฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนานักเรียน “ครูภูมิใจที่พวกเธอรับผิดชอบการฝึกซ้อมและควบคุมอารมณ์ได้ดี” โอวาทของโค้ช และโรงเรียนจะจัดให้มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสปิดปีการศึกษาที่ 2/2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เนื่องด้วยโอกาสปิดปีการศึกษาที่ 2/2558 โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกมัธยม และประถม จัดกิจกรรม วจนพิธีกรรมขอพรพระโอกาสปิดปีการศึกษาที่ 2/2558 เพื่อเป็นการขอพรแด่แม่พระประจำอาคารเรียนโดยผ่านผู้แทน ทั้งคณะครู นักเรียน บุคลากร ภายในโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากบาทหลวง ด.ร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการ ,บาทหลวงไพศาล ยอแซฟ อธิการบ้านเณรราชบุรี , บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม ,บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการแผนกประถม เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรม เมื่อวันที่ 24,25 ก.พ. ที่ผ่านมา
อ่านเพิ่มเติม...

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับการคัดเลือกรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 และรับรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2558 โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 1,013 คน
อ่านเพิ่มเติม...

สายใยน้องพี่ อำลาพี่ม.6

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรม "น้องอำลาพี่ ม.6" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณโดมหน้าอาคาร 2 ซึ่งมีกิจกรรมอำลาต่างๆที่แสดงถึงความรักระหว่างพี่น้องที่เรียนสถาบันเดียวกัน โดยเริ่มต้นที่นักเรียน ม.6 เดินลงจากโบสถ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย รุ่นน้องทั้งหมดร่วมร้องเพลงมาร์ชขาวแดง และ เพลงหนึ่งเดียวใจเดียว เมื่อเข้ามาในพิธีน้องๆจะมอบดอกไม้ให้พี่ นักเรียน ม.5 ร้องเพลงบูม และมีการปล่อยลูกโป่ง น้อง ม.1-5 นั้ง
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 6 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์