Daruna.org » หน้าหลัก
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น.

วจนพิธีกรรมขอพรพระเปิดปีการศึกษาแผนกอนุบาล

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
พรของพระเจ้าสำหรับการเจริญก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการสร้างความรักความผูกพันระหว่างผู้บริหาร ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากร และผู้ปกครองร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักเมตตาต่อนักเรียนภายใต้พระพรของพระเจ้า บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครู ผู้ปกครองรักเมตตาต่อเด็กและเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อ
อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ดรุณาราชบุรีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยความพร้อมของระบบการจัดการศึกษาของดรุณาราชบุรีและการร่วมสร้างครูดีมีคุณภาพสำหรับการศึกษาไทย ดรุณาราชบุรีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๕๙ ณ ห้องเดวิด โดยอธิการโรงเรียนและรองอธิการโรงเรียนให้การต้อนรับและบรรยายให้นักศึกษาทราบข้อมูล เบื้องต้น นโยบายปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบการจัดการเรียนการสอนและการอบรมดูแลนักเรียน กำหนดการและกิจกรรมของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาทั่วไป และสร้างเสริมกำลังใจนักศึกษาให้มุ่งมั่นทุ่มเทเอาจริงจังกับการฝึกประสบการณ์ครู เพื่อการเป็นครูที่ดีมีศักยภาพสูง สำหรับสังคมไทย
อ่านเพิ่มเติม...

STEM Education กับ การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
การอบรม STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2559 ได้รับเกียรติจากบาทหลวง ดร. สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นประธาน และ วิทยากรให้ความรู้ รศ.ดร. ธีรวัฒน์ ประกอบผล เพื่อเสริมสร้างทักษะ แนะนำโครงงานสะเต็ม เทคนิคการขับเคลื่อนสะเต็มในโรงเรียนและการจัดค่ายสะเต็มศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีเข้ารับการอบรมจำนวน 211 คน ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559
อ่านเพิ่มเติม...

วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าเปิดปีการศึกษา 2559

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะครูดรุณาราชบุรีร่วมใจเข้าร่วม วจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559 และร่วมต้อนรับครูใหม่ โดยโรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดให้มีวจนพิธีกรรม ขอพรพระโอกาส เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 และประชุมครู บุคลากร ทั้งหมด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม St.Paul โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองอธิการแผนกมัธยม เป็นประธานในพิธี โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรการศึกษา และบุคลากร สนับสนุน ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าร่วมพิธี ด้วยการร่วมกันตั้งจิตอธิฐานภาวนาขอพรจากพระเจ้าสำหรับการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพด้วยพระพรของพระเจ้า และการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีของทุกคน หลังจากนั้น
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาราชบุรีคว้า 2 รางวัล การันตีโรงเรียนแห่งเทคโนโลยีสะอาด

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand GreenMech contest 2016 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นทางด้านกลไลวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด โดยทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ได้แก่ Dragon Green MT1 Dragon Green MT2 Dragon Green MP1 และ Dragon Green PP1 ซึ่งทางทีม Dragon Green MT1 ได้รับรางวัล Innovotion in Green Energy Design ความโดดเด่นในการสร้างสรรค์นวัฒกรรมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น
อ่านเพิ่มเติม...

การประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ 15

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
สำนักวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทนของภาคคณะสงฆ์ 15 จัดประกวดสวดมนต์หมู่ทำนางสรภัญญะ และบรรยายธรรมประจำปี 2559 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ 2559 โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภายทางด้านการพูดต่อหน้าสาธารณชน และสนันสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาคสงฆ์ 15 ได้แก่ เด็กหญิงพัทธนันท์ นาคสวาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนายภูบดี อินวารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านเพิ่มเติม...

วาดภาพบนกำแพง-วาดสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติในใจ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ครู นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและจิตอาสาร่วมวาดภาพบนกำแพงรั้วโรงเรียนดรุณาราชบุรีสนอง “ราชบุรีเมืองต้องห้าม ชุมชนคนอาร์ต” และสร้างเสริมจิตสำนึกของการอนุรักษ์ธรรมชาติ “วาดภาพบนกำแพง-วาดสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติในใจ” จากชุมชนคนอาร์ตดรุณาราชบุรี โรงเรียนมีนโยบายในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนสร้างเสริมศักยภาพด้านศิลปะของนักเรียน รวมทั้ง จัดพื้นที่ของโรงเรียนเสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า “พื้นที่สีเขียว-สนามเขียว-เปลี่ยนขยะเป็นบุญ-รู้คุณค่าของสิ่งของและธรรมชาติ”
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรมรดน้ำขอขมาลาโทษสิ่งที่เคยล่วงเกินและขอพรผู้ใหญ่ให้อยู่เย็นเป็นสุข จากผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียน และเล่นน้ำสงกรานต์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารเซนต์ปีเตอร์ เชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นใหม่ไทยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีงาม การแสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่และบรรพบุรุษ ได้แก่ กิจกรรมที่บ้าน เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ล่วงลับ เป็นต้น กิจกรรมที่วัด เช่น การตักบาตร ทำบุญ ทำทาน สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ เป็นต้น การร่วมกิจกรรมในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ เช่น การเล่นน้ำเพื่อความสนุกสนานและสามัคคี การร่วมกิจกรรมของวัดและชุมชนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาราชบุรีสถานศึกษาบริการสังคม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
ดรุณาราชบุรีให้บุคลากรและทรัพยากรของโรงเรียนเพื่อบริการสังคมช่วงปิดภาคเรียน ได้แก่ จัดกิจกรรว่ายน้ำเพื่อชีวิต(Life Saving) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต ๑ การจัดการอบรมของกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เช่น การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ลด เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Brain-Based Learning (BBL) การอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา(STEM) เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม...

ดรุณาราชบุรีส่งคนดีสู่สังคม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
“ภายใต้ร่มเงาของหออันสูงเด่นนี้ เด็กๆ ราชบุรีจะพบแต่ความรู้ในระดับสูง ศีลธรรมในระดับเด่น” ศิษย์ดรุณาราชบุรีมีอัตลักษณ์ “รู้หน้าที่ สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม” และเอกลักษณ์ “สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ดรุณาราชบุรีจัดกิจกรรม “ส่งคนดีสู่สังคม : สานฝันสู่ความสำเร็จ” วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 กิจกรรมประกอบด้วย การขอพรพระและความสำเร็จ การอำลาโรงเรียนดรุณาราชบุรีครูและผองเพื่อน และการเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 5 จาก 71

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์