Daruna.org » คลังข้อมูล » คลังข้อสอบ O-NET » รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556

รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556

อีเมล พิมพ์ PDF
...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์