Daruna.org » คลังข้อมูล » คลังข้อสอบ O-NET » ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558

เฉลยข้อสอบ ป.6

ข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2555

เฉลยข้อสอบ ป.6

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2552

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก : http://testo-net.oporjang.com/

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์