Daruna.org » ใหม่

การลงทะเบียน

กรุณาใส่ข้อมูลใน (*) ให้ครบถ้วน. (โดยกรอกคำนำหน้าชื่อด้วยคำว่า "คุณครู" และตามด้วยชื่อและนามสกุลจริง เช่น "คุณครูขาวแดง มีสง่า")

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online  
...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์