Daruna.org » เกี่ยวกับดรุณา » บุคลากร » ครูแผนกมัธยม

รายชื่อครูแผนกมัธยม

(ปรับปรุงเมื่อ 11 มิถุนายน 2558)

ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นางสาวภัสสร เอมโกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมัธยม
นายวีระเดช ยอแซฟ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลมัธยม
นายสุธรรม การะเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
นายพงศ์พัฒน์ ดำรงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นางสาวณิชวรรณ ชูไธสง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ ม.3
นางสาวสุภิชา ยิ้มสงวน สายชั้น ม.1
นายประสพโชค มีชัย สายชั้น ม.1
นางนิตยา คงทัพ สายชั้น ม.2
นายวุฒิพงษ์ เหล่าอนันต์ทรัพย์ สายชั้น ม.2
นายอัญฑิตา คำดิบเหมาะ สายชั้น ม.3
นายภูมิเกียรติ นิลภูมิ สายชั้น ม.3
นางสาวอธิตา แตงทอง สายชั้น ม.4
นางสาวชไมพร ฉัตรนิติชัย สายชั้น ม.5
นางสาวกชกร ค่ายหนองสวง สายชั้น ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นางชุิติมา ริ้วเลิศศิริกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/ภาษาไทย ม.1
นางสาวจันทร์จิรา กระดังงา สายชั้น ม.2
นายเมธี เซียมเอคู สายชั้นม.2
นางสาวนพวรรณ ทองเงิน สายชั้น ม.3
นายจารุบุตร กระดังงา สายชั้น ม.4
นางกาญจนา พินิจ สายชั้น ม.5
นางสุภาพ หุตะจิตต์ สายชั้น ม.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นางปาลิกา ศรีสารากร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ม.6
นางสาวอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ สายชั้น ม.1
นางอารมย์ ตรีวนิชย์กุล สายชั้น ม.1
นางนนทวรรณ มณีโชติ สายชั้น ม.2
นางนนทวรรณ มณีโชติ สายชั้น ม.3
นางวัฒนา ขาวลมัย สายชั้น ม.3
นายสนิท อยู่ดี สายชั้น ม.3
นางสาวสุจีรา ศรีสุวรรณ สายชั้น ม.4
นางสาวผกามาศ แดงชอบกิจ สายชั้น ม.4
นางสาวเมธินี ศรีแพงมน สายชั้น ม.5
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นายวรวิทย์ สุสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา/สังคม ม.4
นางปาริชาติ วรุณศรี สายชั้น ม.1
นางสาวรัชนู อารีย์ สายชั้น ม.1
นายธรรมกร มั่งมี สายชั้น ม.2
นายณรงค์วุฒิพันธ์ ต๊ะหน่อง สายชั้น ม.2
นางฉวีวรรณ อุบอินทร์ สายชั้น ม.3
นางฐานัดดา สมบูรณ์ สายชั้น ม.3
นางสาวสุนีย์ ชวนวัน สายชั้น ม.5
นางสาวสุวรรณี นิลใบ สายชั้น ม.6
นางสาวจารุพรรณ เพ็ชรพราว ไม่สังกัดสายชั้น
นายสมาบัติ เส็งเจริญ ไม่สังกัดสายชั้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นายอนุชิต เย็นนะสา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา/สุข-พละ ม.1
นายธวัชชัย ปันสัน สายชั้น ม.2
นายไพฑูรย์ บุญเซี่ยง สายชั้น ม.3
นายไชยา สุวรรณประภา สายชั้น ม.6
นายจรูญ ใจมั่น ไม่สังกัดสายชั้น /ช่วยงานอภิบาล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
คุณครูโลเรต้า ดอกพรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ/ อังกฤษ ม.4
นางสาวบุษกร รุ่งเรือง ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.1
นางสาวพันรวี โลกวิทย์ ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.1
นางสาวศรินยาพร วงษ์ขันธ์ ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.1
นางสาวธีรตา ขันธ์แก้ว ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.1
นางกัลยาภัสร์ ลอยศักดิ์ ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.2
นางสาวศิริวิมล ชูชีพวัฒนา ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.2
นางศศิชา สิงห์วี ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.3
นายราชศักดิ์ จันทร์กลัด ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.3
นางนิสากร สมประสงค์ ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.4
นางชุติมา แก้วสุวรรณ ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.4
นายชุมพร ศรีนุกุลชัย ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.5
นางสาวศิริวรรณ ใจชื่น ภาษาอังกฤษ สายชั้น ม.6
นางสาวศรินยา ธนะศักดิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีน/ จีน ม.5-6
นางสาวสุภาวดี สวัสดี ภาษาจีน สายชั้น ม.1
นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์ ภาษาจีน สายชั้น ม.2
นางสาวนริศรา เวียงลอ ภาษาจีน สายชั้น ม.3
นางวันวิสา พรหมพา ภาษาจีน สายชั้น ม.4
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ม.6
นายสุนทร ปานบุษราคัม (คอม)สายชั้น ม.1
นายชาตรี ศรีมิ่งวงค์ (คอม)สายชั้น ม.2
นางสาวสุจิตรา ปัญญาวรพงศ์ (คอม-การงาน)สายชั้น ม.4
นางสาวณัฏฐา วิเศษสาธร (คอม-การงาน)สายชั้น ม.5
นางสาวนลินี สำเริง (การงาน) สายชั้น ม.1
นายเสนาะ ประเสริฐจิตร (การงาน) สายชั้น ม.2
นางสุมารยาท จันทรวงศ์ (การงาน) สายชั้น ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นายปกิจ เหมือนจันทร์เชย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ศิลปะ ม.ปลาย
นางสาวจิตรภรณ์ กอบแก้ว สายชั้น ม.1
นายปราง บัวงาม สายชั้น ม.3
นางสาวพจนีย์ มณีรัตน์ ไม่สังกัดสายชั้น
นางสาวอำไพ บุญยะวาศรี ไม่สังกัดสายชั้น
แนะแนว
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นางอารีรัตน์ อยู่ทอง หัวหน้างานแนะแนว/แนะแนว ม.3, ม.6
นางจันจิรา กลิ่นฟุ้ง แนะแนว ม.1, ม.4
นายเจษฎา กิจเต่ง แนะแนว ม.2, ม.5
บรรณารักษ์ห้องสมุด
ชื่อนามสกุลตำแหน่ง
นางกัญญา ตรีภพกิตติ หัวหน้างานห้องสมุด
นางสาวภัสราภรณ์ ทวีรัฐธนโชค ช่วยงานห้องสมุด
...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์