Daruna.org » เกี่ยวกับดรุณา » บุคลากร » ครูแผนกประถม

รายชื่อครูแผนกประถม

(ปรับปรุงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2558)
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวนราภรณ์ จุลลาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม
นายวิโรจน์ จิตอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอภิบาลประถม
นายมนตรี เดชยศชัยโชติ หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานที่ประถม
นางวันเพ็ญ ท้าวขุนราชา ธุระการระดับประถม
นางนรินทร์พร    รอดสุภา บรรณารักษ์ห้องสมุดระดับประถม
นายธีระพล    พฤฑฒิกุล ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์
กลุ่มสาระภาษาไทย
>
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นางทิพวรรณ แวงสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย / สายชั้นป.6
นางศิริพร สุวรรณภา สายชั้นป.1
นางสาวอรนลิน อยู่สงค์ สายชั้นป.1
นางนภา เอี้ยงกุญชร สายชั้นป.2
นายชัยพร ไทยวิบูลย์ สายชั้นป.2
นางนิสา สุขเจริญ สายชั้นป.3
นางอุทัยวรรณ มีอยู่ สายชั้นป.3
นางสาวศิริพร กำปั่นทอง สายชั้นป.4
นางสุนันท์ จิตอร่าม สายชั้นป.4
นางนารีรัตน์ ทองอำไร สายชั้นป.5
นางกรกัญญา โชว์ปัญญา สายชั้นป.5
นางสาวภิญญาพัชญ์ ประเสริฐธีรพงษ์ สายชั้นป.5
นางสุดศิริ จันทร์สารี สายชั้นป.6
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวสุขดี กรินทรากุล หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ /สายชั้นป.4
นางสุวณา นิลภูมิ สายชั้นป.1
นางสาวทิพวัลย์ ประเสริฐสุข สายชั้นป.1
นางศิริพรรณ เสาวคนธ์ สายชั้นป.2
นางวนิดา แก้วสมเลื่อน สายชั้นป.2
นางกนกอร แป้นคล้าย สายชั้นป.3
นางสมบัติ ประยูรวงค์ สายชั้นป.3
นางสาวรุ่งนภา มอทิพย์ สายชั้นป.4
นางสมัย เกตุจันทร์ สายชั้นป.5
นางสาวพจนี ดำรงพาณิชย์ สายชั้นป.5
นางสาวสุมิตรา เพ็งเลา สายชั้นป.6
นางสาวอนันดา พะคพ สายชั้นป.6
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นางฐิติมา อุดมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ /สายชั้นป.5
นางอมรรัตน์ พานิชอุดม สายชั้นป.1
นางสาววิไลพร นาคเจริญ สายชั้นป.2
นางสาวศิริลักษณ์ ศุขเขษม สายชั้นป.3
นางชุลีวรรณ         ทองพลาย สายชั้นป.3
นายสิทธิ์ภิพัฒน์       ริ้วเลิศศิริกลุ์ สายชั้นป.4
นางสาวปัทมา นางวัด สายชั้นป.5
นางสาวนิชนิภา     โตประสี สายชั้นป.6
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นางอุดมศรี สวัสดีนาม หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / สายชั้นป.6
นางสาวสิตรารักษ์    ยอแซฟู่ สายชั้นป.1
นางกาญจนา     วรรณสิทธิ์ สายชั้นป.2
นางสุกัญญา ฉิมมะ สายชั้นป.3
นางสาวนฤมล เจิมนาค สายชั้นป.4
นางชนิตา ปันธิโก สายชั้นป.5
นายวิโรจน์ จิตอร่าม สายชั้นป.6
นายธเนศร์  มณีกังวาล คริสต์ศาสนา /สายชั้นป.1-3
นางภัทรศยา       เนตรโสภา คริสต์ศาสนา /สายชั้นป.4-6
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นายภัทรพงษ์ ดุลยโกวิทย์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา /สายชั้นป.4-6
นางมณีรัตน์  บุญรอด สายชั้นป.1-3
นายดนัย อัยราน้อย สายชั้นป.1-3
นายวิฑูล มหาทรัพย์ สายชั้นป.4-6
กลุ่มสาระศิลปะ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นางกมลรัตน์ ทองเสือ หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ / สายชั้นป.4-6
นางสาวนิสากร วันบันเทิง สายชั้นป.1-3
นางสาวกัลยา ริ้วทอง สายชั้นป.1-3
นายนราวุฒิ        ชูเกลี้ยง สายชั้นป.1-3
นางประนอม        ไชยอ่อน  สายชั้นป.4-6
นายวินิธา    ทรัพย์เห็นสว่าง สายชั้นป.4-6
กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ และเทคโนโลยี
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นางสาวเดือนนภา แป้นแหลม หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ / สายชั้นป.2-3
นางวรารินทร์ เผือกหอม สายชั้นป.1
นางสาวรุ่งสิริ ศิลาเนียม สายชั้นป.1
นางอุบลรัตน์ เกลี้ยงกมล สายชั้นป.2
นางสาวเจนจิรา แทวแดง สายชั้นป.3
นางสาวอมรรัตน์ มั่นคงดียิ่ง สายชั้นป.4-6
นางสาวพรรทิภา สง่าแสง สายชั้นป.4-5
นางปราณี อินทวงศ์ สายชั้นป.5-6
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นางอำพวรรณ แสนคำ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ /สายชั้นป.6
นางสาวจำรัส ทัศนาลัย ภาษาอังกฤษ/สายชั้นป.1
นางพูลสิน จำปารัตน์ ภาษาอังกฤษ/สายชั้นป.2
นางสาวลักษณา แดงด้อมยุทธ์ ภาษาอังกฤษ/สายชั้นป.3
นางชนิกานต์      เทพอวยพร ภาษาอังกฤษ/สายชั้นป.4
นางอารีพร เนียมวรนุช ภาษาอังกฤษ/สายชั้นป.5
นางสาวนิตยา วารินธ์ ภาษาอังกฤษ/สายชั้นป.6
นางสาวภวิษย์พร      เอกรักษ์ทวีคูณ ภาษาจีน/สายชั้นป.4-5
นางสาวปัณฑรีย์ คำศิริ ภาษาจีน/สายชั้นป.5-6
...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์