Daruna.org » เกี่ยวกับดรุณา » ประวัติ » ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนดรุณาราชบุรี (ปี พ.ศ.2498 - ปัจจุบัน)
ทางลัด ปี: 2498 | 2499 | 2500 | 2501 | 2502 | 2503 | 2504 | 2505 | 2506 | 2507 | 2508 | 2509 | 2510 | 2512 | 2513 | 2514 | 2515 | 2516 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2524 | 2526 | 2527 | 2528 | 2529 | 2530 | 2531 | 2532 | 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557

เมื่อพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ปกครองมิสซังอยู่ที่บางนกแขวก ท่านได้คิดวางแผนย้ายสำนักงานศูนย์สังฆมณฑล มาตั้งอยู่ที่ราชบุรีเพื่อความสะดวกในการติดต่องานทั่วไปพร้อมกับขยายกิจการโรงเรียน ได้ปรึกษากับคณะที่ปรึกษาของมิสซัง และอนุมัติซื้อที่ดินที่ราชบุรี เนื้อที่ 48 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ท่านได้เดินทางหาเงินจากในประเทศและต่างประเทศเพื่อมาซื้อที่ดินแปลงนี้ ซึ่งอยู่ใจกลางตัวเมืองราชบุรีในปัจจุบันนี้ แล้ววางโครงการงานแรกคือสร้างโรงเรียน ในปี 2497


ปี 2498
 • 6 กรกฎาคม 2498 เริ่มการก่อสร้างโรงเรียนด้วยการถมลูกรัง เพราะเป็นทุ่งนาลุ่มต่ำมาก หมดไปหนึ่งพันคันรถ คันรถละแปดสิบบาท มาเป็นเมืองที่เรืองรุ่งพุ่งชื่อระบือไกลจนถึงทุกวันนี้
ปี 2499
 • 25 กุมภาพันธ์ 2499 เป็นวันเริ่มประเดิมชัย ฯพณฯ พระสังฆราชเปโตร เร็ตโต ได้ประกอบพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ ภายใต้แสงแดดจ้า ร้อนจัด เวลา 11.30 น. แล้วงานก่อสร้างตึกคอนกรีต 3 ชั้น กว้าง 9 เมตร ยาว 274 เมตร เริ่มดำเนินงานทันที โดยมีบาทหลวงเปโตร เยลลีซี เป็นทั้งผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โดยทยอยสร้างเป็นช่วงๆ ณ ท้องที่เป็นนาว่างเปล่า ต่อมามีถนนและบ้านเลขที่ 80 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ปัจจุบันนี้ คือ อาคาร 1
 • พฤศจิกายน 2499 ทางโรงเรียนได้ยื่นขออนุญาตเปิดเรียน และรับนักเรียนเข้าศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ โดยมีบาทหลวงบุนนาค ทองอำไพ รับหน้าที่เป็นเจ้าของ บาทหลวงยอห์น โกลมบีนี อธิการและเป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ บาทหลวงสมกิจ นันทวิสุทธิ์ รับหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนดรุณาราชบุรี” ใช้อักษรย่อ “ด.ร.” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับเฉพาะนักเรียนชายมีทั้งประจำและไปกลับ
พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต
บาทหลวงบุญนาค ทองอำไพ
บาทหลวงสมกิจ นันทวิสุทธิ์
ปี 2500
 • 27 มีนาคม 2500 ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งได้ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2500 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2500 วันที่ 17 พฤษภาคม 2500 เป็นปฐมฤกษ์ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีเปิดทำการสอนเป็นวันแรก มีนักเรียนทั้งสิ้น 382 คน ครู 19 คน และห้องเรียน 11 ห้องเรียน ระหว่างปีการศึกษานี้ การก่อสร้างเสริมอาคารเรียน พร้อมกับการปรับปรุงจัดหาอุปกรณ์การสอนได้แก่ ห้องวิทยาศาสตร์ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล โรงอาหาร หอประชุมและโรงพลศึกษาดำเนินไปพร้อมกัน
ปี 2501
 • เปลี่ยนเจ้าของโรงเรียนจากบาทหลวงบุนนาค ทองอำไพ มาเป็นพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต
 • บาทหลวงสมกิจ นันทวิสุทธิ์ ขอลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้บาทหลวงประคอง เปี่ยมศิริ เป็นผู้จัดการโรงเรียน นายประสาน กฤษเจริญ เป็นครูใหญ่
 • มีการสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว เพื่อรองรับนักเรียนและโรงอาหารหลังอาคารเรียน สำหรับนักเรียนไป-กลับ ในปีนี้ยังได้รับอนุญาตให้ตั้งกองลูกเสือ (กองที่ 64) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2501
ปี 2502
 • สร้างหอประชุมติดกับหัวตึกอาคารห้องที่หนึ่ง ตามแบบแปลนที่ขออนุญาตให้ครบตามแบบแปลนตามโครงการ
ปี 2503
 • สร้างโรงพละใหญ่ตามโครงการและแบบแปลนให้เสร็จสมบูรณ์ ทางโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนประเภทโรงเรียนดีเด่นจากรัฐบาล
 • บาทหลวงประคอง เปี่ยมศิริ ขอลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้บาทหลวงเซี่ยงเก่ง มุ่ยเส็ง เป็นผู้จัดการโรงเรียนแทน
ปี 2504
 • หลังจากโรงเรียนได้เปิดทำการสอนมาได้ 4 ปี ประชาชนนิยมชมชอบและได้รับการสนับสนุนเป็นที่น่าชื่นชม ผลของการศึกษาของบรรดาเด็กนักเรียนจากการสอบดีมาก ทางโรงเรียนจึงได้ทำรายงานยื่นต่อกระทรวงศึกษาธิการ ขอเทียบวิทยฐานะ และทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เทียบวิทยฐานะ ตามใบอนุญาตที่ 15957/2504 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2504 และ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้กรุณามามอบใบรับรองวิทยฐานะแต่พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโตด้วยตนเองที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ปี 2505
 • 27 มกราคม 2505 ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดงานฉลองวิทยฐานะ โอกาสนี้ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้ให้เกียรติมาร่วมฉลองด้วย พิธีเริ่มเวลาบ่าย 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายจันทร์ สมบูรณ์กุล อ่านรายงานต่อ ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวตอบแล้วเข้าชมงานของบรรดานักเรียน เวลา 18.00 น. มีงานเลี้ยงสำหรับแขกผู้รับเชิญในงานฉลองจนถึงเวลา 20.00 น. นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ผู้บริหารสมัยนั้นได้แก่ บาทหลวงยวง โกลมบีนี เป็นอธิการ บาทหลวงเซี่ยงเก่ง มุ่ยเส็ง เป็นผู้จัดการ นายประสาน กฤษเจริญ เป็นอาจารย์ใหญ่ จากผลงานที่ผ่านมาจนบัดนี้ เกี่ยวกับการอบรม การสอนของบรรดาครูและผลของการศึกษาของบรรดานักเรียนเป็นที่พอใจของประชาชนยิ่งวันยิ่งทวีขึ้น จำนวนนักเรียนยิ่งวันยิ่งเรียกร้องให้ขยับขยายสถานที่เรียน จึงต้องมีการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนและรับนักเรียนจำนวนจำกัด
 • ในปีเดียวกันนี้เองบาทหลวงเซี่ยงเก่ง มุ่ยเส็ง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้บาทหลวงบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ เป็นผู้จัดการแทน
 • เมื่อโรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.4 และ ม.ศ. 5 และทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ.4 และ ม.ศ. 5 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2505
บาทหลวงเซี่ยงเก่ง มุ่ยเส็ง
บาทหลวงบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
นายประสาน กฤษเจริญ
ปี 2506
 • บาทหลวงยวง โกลมบีนี ลาออกจากอธิการ โดยมีบาทหลวงอัลบีโน ปองกีโอเน มารับหน้าที่แทน
ปี 2507
 • บาทหลวงอัลบีโน ปองกีโอเน ลาออกจากหน้าที่เป็นอธิการ บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี มารับหน้าที่แทน
ปี 2508
 • บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี ลาออกจากอธิการ บาทหลวงสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล มารับหน้าที่แทน
บาทหลวงยวง โกลมบินี
บาทหลวงยอแซฟ วิตาล
บาทหลวงสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล
นายประสาน กฤษเจริญ
ปี 2509
 • บาทหลวงบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ (ต่อมาได้เป็น พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี) ได้ลาออกจากหน้าที่เป็นผู้จัดการ และแต่งตั้งบาทหลวงสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ เป็นผู้จัดการแทน กิจการของโรงเรียนเจริญยิ่งขึ้นเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป พากันนำบุตรหลานมาฝากเข้าเรียนทั้งประจำและไปกลับ ทำให้โรงเรียนคับแคบ ไม่สะดวกแก่การจัดการให้การศึกษา พระสังฆราชพร้อมด้วยอธิการและพระสงฆ์ผู้ใหญ่ฝ่ายมิสซัง พิจารณาอนุมัติให้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง บริเวณหน้าอาคารเรียนหลังเดิม โดยพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต เป็นผู้จัดหาทุนบอกบุญภายในและต่างประเทศ
ปี 2510
 • โอกาสฉลองศาสนนามเปโตรและเปาโล ซึ่งเป็นนามของ ฯพณฯ สังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2510 ฯพณฯ สังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่สองแทนอาคารไม้ชั้นเดียวที่ได้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2501 เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 74 เมตร มีมุขด้านทิศตะวันตกกว้าง 18 เมตร ยาว 21 เมตร ผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง ชั้นล่างสุดเป็นห้องโถงยาวตลอด ด้านหน้าอาคารเรียนหลังที่ 1 ใช้เวลา 2 ปีในการก่อสร้าง (อาคาร2)
 • บาทหลวงสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล ลาออกจากหน้าที่ผู้จัดการ และมอบหน้าที่ให้บาทหลวงวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ เป็นอธิการแทน
บาทหลวงสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์
บาทหลวงวิโรจน์ อินทรสุขสันต์
นายประสาน กฤษเจริญ
ปี 2512
 • 31 มกราคม 2512 โอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ซึ่งเป็นศาสนนามของผู้ตั้งคณะนักบวชซาเลเซียนได้มีพิธีเสกและเปิดอาคารเรียนหลังที่ 2 อย่างเป็นทางการ เหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นกับสังฆมณฑลราชบุรี คือ ทางสมณะกระทรวงเผยแพร่ศาสนา ได้แบ่งสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย 19 จังหวัด ออกเป็น 2 สังฆมณฑล โดยสังฆมณฑลราชบุรี ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงครามและเพชรบุรี และที่เหลืออีก 15 จังหวัด จรดมาเลเซียเป็นของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโต ผู้ก่อร่างสร้างสังฆมณฑลราชบุรีต่อจากพระคุณเจ้ากาเยตาโน ปาซอตตี จนถึงปี 2512 ยินดีน้อมรับไปก่อสร้างสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีต่อไป
 • กรุงโรมได้แต่งตั้งบาทหลวงรัตน์ บำรุงตระกูล (ผู้เคยเป็นพุทธมาก่อนได้กลับใจเป็นคริสต์ที่ฮ่องกง ขณะศึกษาอยู่ที่นั้น) เป็นพระสังฆราชปกครองมิสซังราชบุรีต่อไป
 • ฯพณฯ เปโตร คาเร็ตโตได้เป็นผู้อภิเษก บาทหลวงรัตน์ บำรุงตระกูล เป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2512 นับเป็นพระสังฆราชคนไทยองค์แรกของสังฆมณฑลราชบุรี
พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี
พระสังฆราชโรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล
ปี 2513
 • เปลี่ยนเจ้าของโรงเรียนดรุณาราชบุรี จาก ฯพณฯ พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต มาเป็น พระสังฆราชโรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล
 • บาทหลวงสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนดรุณาราชบุรี บาทหลวงวงศ์สวัสดิ์ แก้วเสนีย์ เข้ารับหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียนแทน
บาทหลวงบุนนาค ทองอำไพ
บาทหลวงวงศ์สวัสดิ์ แก้วเสนีย์
นายประสาน กฤษเจริญ
ปี 2514
 • บาทหลวงวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ ได้ลาออกจากตำแหน่งอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี บาทหลวงบุนนาค ทองอำไพ(เพิ่มกลับจากสหรัฐอเมริกา) เข้ารับหน้าที่อธิการโรงเรียนแทน
ปี 2515
 • บาทหลวงบุนนาค ทองอำไพ ได้ลาออกจากตำแหน่งอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี บาทหลวงชัยศักดิ์ ศรีทิพยอาสน์ เข้ารับหน้าที่อธิการโรงเรียนแทน
 • กลางปีการศึกษา บาทหลวงวงศ์สวัสดิ์ แก้วเสนีย์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน เนื่องจากสุขภาพไม่ดี ต้องพักรักษาตัว บาทหลวงสุชิน คันฉ่องเข้ารับหน้าที่ผู้จัดการโรงเรียนแทน
บาทหลวงชัยศักดิ์ ศรีทิพยอาสน์
บาทหลวงชุชิน คันฉ่อง
นายประสาน กฤษเจริญ
ปี 2516
 • บาทหลวงชัยศักดิ์ ศรีทิพยอาสน์ ลาออกจากอธิการและผู้จัดการ แต่งตั้งบาทหลวงมนัส จวบสมัย เป็นอธิการ บาทหลวงสุรินทร์ ชุนฟ้ง เป็นผู้จัดการ ปีนี้ได้ประกาศงดรับนักเรียน ม.ศ.4-5
บาทหลวงมนัส จวบสมัย
บาทหลวงสุรินทร์ ชุนฟ้ง
นายประสาน กฤษเจริญ
ปี 2518
 • 1 เมษายน 2518 ปรับปรุงโรงงานและสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวสำหรับนักเรียนอนุบาล 1-2 โดยได้อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลตามใบอนุญาตที่ 234/2518 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2519
ปี 2519
 • บาทหลวงมนัส จวบสมัย ลาออกจากอธิการ บาทหลวงสุรินทร์ ชุนฟ้ง ลาออกจากผู้จัดการ บาทหลวงชวลิต วินิจกูล เป็นอธิการ บาทหลวงวิชัย แสนสุดสวาท เป็นผู้จัดการ
บาทหลวงชวลิต วินิตกูล
บาทหลวงสมกิจ นันทวิสุทธิ์
บาทหลวงวิชัย แสนสุดสวาท
นายประสาน กฤษเจริญ
ปี 2520
 • 21 พฤษภาคม 2520 บาทหลวงสมกิจ นันทวิสุทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการแทน บาทหลวงชวลิต วินิตกูล ลาออกจากหน้าที่เป็นอธิการ และนายประสาน กฤษเจริญ ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ บาทหลวงวิชัย แสนสุดสวาท รับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่แทน
ปี 2521
 • 17 พฤษภาคม 2521 บาทหลวงสมกิจ นันทวิสุทธิ์ ลาออกจากหน้าที่เป็นอธิการและบาทหลวงวิจิตร สัตย์สมบูรณ์ มารับหน้าที่เป็นอธิการแทน
ปี 2522
 • 17 พฤษภาคม 2522 บาทหลวงวิชัย แสนสุดสวาท ลาออกจากหน้าที่ผู้จัดการและครูใหญ่ และบาทหลวงไพเราะ มนิราช ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่และผู้จัดการแทน
บาทหลวงวิจิตร สัตย์สมบูรณ์
บาทหลวงไพเราะ มนิราช
บาทหลวงสุเทพ ภูผา
บาทหลวงสุรพล เนื้อจีน
ปี 2524
 • 1 มิถุนายน 2524 บาทหลวงไพเราะ มนิราช ลาออกจากหน้าที่ผู้จัดการและครูใหญ่ ปีนี้บาทหลวงสุเทพ ภูผา ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ และบาทหลวงสุรพล เนื้อจีน เป็นครูใหญ่
ปี 2526
 • 1 มิถุนายน 2526 บาทหลวงสุรพล เนื้อจีน ลาออกจากหน้าที่เป็นครูใหญ่ และได้แต่งตั้งบราเดอร์ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นครูใหญ่แทน
ปี 2527
 • 17 พฤษภาคม 2527 บาทหลวงวิจิตร สัตย์สมบูรณ์ ลาออกจากหน้าที่อธิการ และบาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการแทน
บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี
บาทหลวงสุเทพ ภูผา
บราเดอร์ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ปี 2528
 • 12 กุมภาพันธ์ 2528 ฯพณฯ พระสังฆราชเอก ทับปิง ผู้เป็นประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี ได้ถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลคามิเลี่ยนที่กรุงเทพมหานคร ในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบบางอย่างดังนี้ วันที่ 26 มกราคม ทางโรงเรียนได้ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนระเบียบบางอย่างและได้รับอนุญาต คือ
  • รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปี – 18 ปี ตามในอนุญาตเลขที่ 16/2528
  • รับนักเรียนเป็นแบบสหศึกษา
  • เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้นปีละไม่เกิน 1,300 บาท โดยแบ่งเก็บ 2 ครั้งละๆ เท่าๆ กัน
พระสังฆราช เอก ทับปิง
พระสังฆราชมนัส จวบสมัย
บาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ
บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ปี 2529
 • 26 มกราคม 2529 พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย เข้ารับตำแหน่งเป็นประมุขของ สังฆมณฑลราชบุรี แทน ฯพณฯ สังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ผู้ล่วงลับและเป็นเจ้าของโรงเรียนด้วย
 • 1 พฤษภาคม 2529 บาทหลวงสุเทพ ภูผา ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ และบาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการและครูใหญ่
 • 6 มิถุนายน 2529 อาคารคอนกรีต 2 ชั้น สำหรับเด็กอนุบาลสร้างเสร็จเรียบร้อย โดยใช้ชื่ออาคารเอกรำลึก และได้ขออนุญาตเพิ่มความจุนักเรียนจาก 2,850 คน เป็น 3,515 คน และรับอนุมัติตามใบอนุญาตที่ 95/2529 ในปีเดียวกันนี้ บาทหลวงประดิษฐ์ ว่องวารี ลาออกจากหน้าที่อธิการ และบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ เป็นอธิการแทน ซึ่งต่อมาได้รับเลือกเป็นพระสังฆราช แห่งสังฆมณฑลราชบุรี อภิเษกเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 แทน พระสังฆราชมนัส จวบสมัย ที่ลาออกจากหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบของสังฆมณฑลราชบุรี
ปี 2530
 • 17 มีนาคม 2530 ขออนุญาตลดเนื้อที่ดินของโรงเรียนจากเดิม จำนวน 36 ไร่ 84 ตาราวา เหลือ 35 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา และขออนุญาตลดจำนวนห้องเรียนจาก 85 ห้องเรียน เหลือ 81 ห้องเรียน พร้อมกับลดความจุนักเรียนจากเดิม 3,515 คน เหลือ 3,375 คน
 • 17 พฤษภาคม 2530 บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ลาออกจากหน้าที่เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ และได้แต่งตั้งบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก รับหน้าที่แทน
บาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ
บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก
นายธานิตย์ โลกาวิทย์
ปี 2531
 • 18 พฤษภาคม 2531 ขออนุญาตขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม และแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นับแต่ปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป
 • 24 มิถุนายน 2531 ขออนุญาตขยายชั้นเรียนใหม่ 1 หลัง เป็นอาคารชั้นเดียวมี 9 ห้องเรียน ซึ่งจากนี้เป็นต้นไป โรงเรียนจะมีอาคารเรียน 5 หลัง ประกอบด้วย 88 ห้องเรียน และจุนักเรียนทั้งหมดได้ 3,690 คน
 • 15 กรกฎาคม 2531 บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก ลาออกจากหน้าที่เป็นครูใหญ่ และได้แต่งตั้งนายธานิตย์ โลกกาวิทย์ รับหน้าที่แทน
ปี 2532
 • 14 เมษายน 2532 ขออนุญาตเปิดทำการสอน ชั้นอนุบาล 1-3
 • 2 พฤษภาคม 2532 ทางโรงเรียนเปิดสอนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 - มัธยมศึกษาตอนปลาย มีห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง
ปี 2533
 • 16 พฤษภาคม 2533 ขออนุญาตเพิ่มชั้นเรียนอีก 14 ห้องเรียน เวลานี้โรงเรียนมีห้องเรียนทั้งสิ้น 102 ห้องเรียน และนักเรียน 4,320 คน
 • 1 มิถุนายน 2533 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต จากบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ มาเป็นบาทหลวงชวลิต วินิตกูล แทน
บาทหลวงชวลิต วินิจกูล
บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก
นายธานิตย์ โลกาวิทย์
ปี 2534
 • โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่เสร็จเรียบร้อย จึงมอบอาคารเรียนหลังเดิม(อาคาร 3) ให้กับโรงเรียนดรุณาราชบุรี และได้ขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามผู้รับใบอนุญาตจาก บาทหลวงชวลิต วินิจกูล มาเป็นบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534
ปี 2535
 • 1 มิถุนายน 2535 ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากบาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ มาเป็นบาทหลวงสุรพล เนื้อจีน แทน และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงผู้จัดการ จากบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก มาเป็นบาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร โรงเรียนได้ยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงเรียน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถม โดยการขอย้ายใบอนุญาตจากโรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย อ.วัดเพลง เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนทั้งหมด 5,509 คน
บาทหลวงสุรพล เนื้อจีน
บาทหลวงวีพันธ์ แก้วมังกร
นายธานิตย์ โลกาวิทย์
ปี 2536
 • สร้างโรงครัวใหม่ 2 ชั้น เพื่อใช้ในกิจการโรงครัวและเริ่มรับนักเรียนประจำหญิงแผนกพณิชยการแทนหลังเดิมที่ชำรุดมากแล้ว ปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดสร้างสระว่ายน้ำขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร ด้านหลังอาคาร 2 หน้าโบสถ์นักบุญยอห์น บอสโก หลังเก่า และได้เปิดใช้สระว่ายน้ำต้นปี 2537 เหตุการณ์ที่ระทึกขวัญและโศกเศร้ายิ่งได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2536 บาทหลวงสุรพล เนื้อจีน อธิการ ได้ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจล้มเหลว และบาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร ได้รับหน้าที่รักษาการแทนตำแหน่งอธิการ และนายธานิตย์ โลกาวิทย์ เป็นครูใหญ่ ปีนี้มีนักเรียนทั้งสิ้น 5,575 คน เป็นชาย 3,475 คน หญิง 2,100 คน มีครูทั้งสิ้น 229 คน เป็นชาย 109 คน หญิง 120 คน มีห้องเรียนทั้งหมด 116 ห้อง
ปี 2537
 • บาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการ บาทหลวงมานะ กิจเต่ง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ ปีนี้โรงเรียนได้ขออนุญาตสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น 1 หลัง (อาคาร6) ในบริเวณโบสถ์นักบุญยอห์นบอสโกหลังเก่าที่ทุบทิ้งเนื่องจากทรุดโทรม
บาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร
บาทหลวงมานะ กิจเต่ง
นายธานิตย์ โลกาวิทย์
ปี 2538
 • นายธานิตย์ โลกาวิทย์ ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ และบาทหลวงมานะ กิจเต่ง เป็นครูใหญ่แทน ปีนี้โรงเรียนได้รับอนุญาตให้ใช้ อาคาร 6 ทำการสอนได้
ปี 2539
 • โรงเรียนได้ขออนุญาตใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับอนุบาล และระดับประถม 1-2
ปี 2540
 • บาทหลวงอนุชา ดำรงศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ-อาจารย์ใหญ่ แทนบาทหลวงมานะ กิจเต่ง บาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร อธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนแผนกสองภาษา (Bilingual Program) ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ.62/2540 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2540 นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี ที่เปิดทำการสอนประเภทสองภาษา
บาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร
บาทหลวงอนุชา ดำรงศักดิ์
อาคาร 6
ปี 2541
 • บาทหลวงไพยง มนิราช ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการ แทนบาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร ที่ลาไปศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ปีนี้มีนักเรียน 4,682 คน ครู 252 คน
ปี 2542
 • บาทหลวงนพดล ฉัตรบรรยงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการแทนบาทหลวงอนุชา ดำรงศักดิ์ และบาทหลวงไพบูลย์ รุจิรัตน์ ดูแลนักเรียนประจำ ปีนี้มีนักเรียน 4,297 คน ครู 247 คน
บาทหลวงไพยง มนิราช
บาทหลวงนพดล ฉัตรบรรยงค์
บาทหลวงไพบูลย์ รุจิรัตน์
ปี 2543
 • บาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการ แทนบาทหลวงไพยง มนิราช ที่ลาออกและบาทหลวงนพดล ฉัตรบรรยงค์ ที่ลาออกจากผู้จัดการ บาทหลวงชีวิน สุวดินทร์กูร และบาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก เป็นรองอธิการ และบาทหลวงรัตนศักดิ์ กิจสกุล เป็นผู้ช่วยอธิการแผนกนักเรียนประจำ
บาทหลวงปัญญา กฤษเจริญ
บาทหลวงชีวิน สุวดินทร์กูร
บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก
บาทหลวงรัตนศักดิ์ กิจสกุล
ปี 2544
 • เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ทั้งชุด โดยบาทหลวงดำรัส ลิมาลัย อธิการ บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้จัดการ-อาจารย์ใหญ่ บาทหลวงรัตนศักดิ์ กิจสกุล รองอธิการแผนกนักเรียนประจำ
บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย
บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
บาทหลวงรัตนศักดิ์ กิจสกุล
ซิสเตอร์น้อย ทับปิง
 • ปีนี้ โรงเรียนได้ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน เริ่มจาก
  1. ปรับปรุงประตูทางเข้า และห้องปกครองพร้อมตั้งรูปพระเยซูเจ้าที่ประตูทางเข้า
  2. ได้ติดต่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด ติดตั้งตู้ ATM ที่หน้าประตู เพื่ออำนวยความสะดวกกับครูผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป
  3. ปรับปรุงห้องทำงานผู้จัดการ-อาจารย์ใหญ่ / ห้องทำงานผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ / ห้องพักครูมัธยม
  4. สร้างห้องประชุมคาเร็ตโต
  5. จัดทำห้องข้อมูลสารสนเทศ และระบบอินเตอร์เน็ต มีเว็บไซต์ของโรงเรียน ชื่อ http://www.daruna.org
   ในด้านการเรียนการสอน ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรนำร่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้จัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกาศใช้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ได้พัฒนาการเรียนการสอน ครูได้รับรางวัลเป็นครูแกนนำ ครูต้นแบบ และครูดีเด่นในระดับต่างๆ มากมาย
ปี 2545
 • บาทหลวงสุรพล นันทพรพิสุทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการแผนกนักเรียนประจำ โรงเรียนได้สร้าง ศาลาการเรียนรู้ ข้างโบสถ์ เพื่อเป็นที่พักของนักเรียน ได้จัดสัมมนาด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และได้รับรางวัลโรงเรียน ที่จัดการสอนจริยธรรมดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ
บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย
บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
บาทหลวงสุรพล นันทพรพิสุทธิ์
ซิสเตอร์ธิดาเพ็ญ จรัสศรี


 • เด็กหญิงสโฬชา เกิดนพคุณ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน นับเป็นคนแรกของดรุณาราชบุรี
 • ทีมเชียร์ลีดเดอร์ Modify ดรุณาราชบุรี ได้แชมป์เชียร์ลีดเดอร์ประเทศไทย ถึง 2 รายการ คือ
  1. จากการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์อย่างเต็มรูปแบบทั่วทุกภาคของประเทศไทย “Red Bull Extra Boom 2002” วันที่ 17-18 มกราคม 2546 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ กทม. ได้ทุนการศึกษา 100,000.- บาท และเงินสนับสนุนโรงเรียน 50,000.- บาท
  2. จากการแข่งขันเซปักตระกร้อและเชียร์ลีดเดอร์การศึกษาเอกชนต้านยาเสพติด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ได้ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช สยามมกุฎ ราชกุมาร (ฉลองพระราชสมภพ 50 พรรษา) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2546
ปี 2546
 • บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้ขออนุญาตทางราชการ เพื่อย้ายแผนกสองภาษาไปอยู่โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถม และย้ายนักเรียน ที่อยู่โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถม มาอยู่ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อให้การบริหารคล่องตัว และเป็นสัดส่วนตามลักษณะประเภทของการจัดการศึกษา และได้ขอเปลี่ยนชื่อ โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถม เป็นโรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา (Darunaratchaburi English Program) ตามใบอนุญาต เลขที่ รบ.46/2546 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ English School และบ่งบอกความหมายชัดเจน ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา โรงเรียนดรุณาราชบุรี บริหารงานเฉพาะสายสามัญ ชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น ส่วนโรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา แยกการบริการต่างหาก นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการ สร้างห้องเกียรติยศ และห้องจริยศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่ทำความดี สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรม เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึก คือ พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นผู้บัญชาการทหารบก ท่านเป็นศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี เลขประจำตัว 762 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดพิธีต้อนรับและสถาปนาท่าน เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรีอย่างสมเกียรติ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2546 โอกาสเปิดงานฉลองคริสต์มาส
 • ในปี 2546 บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย อธิการ บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์มนัส วงศ์ประดู่ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ ได้ปรึกษาหารือเพื่อวางแผนการก่อสร้างอาคาร เพื่อทดแทนอาคารเรียนชั้นเดียวสองหลังที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมมาก ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน และใช้พื้นที่ไม่คุ้มค่า อีกทั้งสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ไม่มีพื้นที่ทำการถาวร โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้มอบหมายให้ทีมงาน โดยอาจารย์มนัส วงศ์ประดู่ เป็นผู้วางผังออกแบบอาคาร มีนายสัมฤทธิ์ แก้วกัญหา และนายจักรพันธุ์ แก้วกัญหา เป็นวิศวกร ผู้คำนวณโครงสร้างและที่ปรึกษาความคุมดูแลด้านงานวิศวกรรม และมีนายยงยุทธ ลิขิตเจริญ กับนายชูศักดิ์ เขมภูสิต สถาปนิกรับรองแบบแปลนด้านสถาปัตยกรรม โดยออกแบบเป็นอาคารเรียนและที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชุบรี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น ยาว 100 เมตร จำนวน 36 ห้องเรียน งบประมาณก่อสร้าง 25 ล้านบาท
ปี 2547
 • สังฆมณฑลราชบุรี โดยพระสังฆราชยอห์นบอสโก มนัส จวบสมัย ได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2547 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เริ่มรื้ออาคารเก่าชั้นเดียว 2 หลังคู่ และตอกเสาเข็ม คณะครูได้ร่วมใจช่วยกันล้างกระเบื้องหลังคาที่รื้อออก และทาสีใหม่เพื่อนำไปมุงหลังคาทางเดินเข้า-ออกประตู 3
 • โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตและแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2548 รวมเวลาก่อสร้าง 14 เดือน และใช้ชื่ออาคารใหม่นี้ว่า อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมีจุดประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อรำลึกคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี ครบ 48 ปี แห่งการศึกษา และ 48 ปีแห่งพระพร
  2. เพื่อรำลึกคุณบาทหลวงเปโตร เยลลีชี ผู้ออกแบบแปลนและควบคุมการก่อสร้างอาคารหลังแรกยาว 274 เมตร
  3. เพื่อเป็นอนุสรณ์ 75 ปี แห่งการก่อตั้งสังฆมณฑลราชบุรี นักบุญเปโตรเป็นหัวหน้าพระศาสนจักร... “ท่านคือเปโตร บนศิลานี้ เราจะสร้างพระศาสนจักรของเรา” (Mt.16,18)
  4. นักบุญเปโตร (St.Peter) เป็นผู้นำพระศาสนจักร ยั่งยืนความเชื่อในพระเยซูเจ้า ได้ประกาศเทศน์สอนให้ประชาชนสำนึกกลับใจ ใช้โทษบาป และมุ่งมั่นทำความดี
 • โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา(สมศ.) ประเมินโดย หจก.สหสิกขมาตร ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2547
 • ปีนี้เด็กหญิงปวีณา ชิ้นศุภร ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2547 และได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา
 • โรงเรียนจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2547 โดยพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผบ.ทบ. เป็นประธาน มีคนร่วมงานกว่าหมื่นคน
ปี 2548
 • ถือว่าฤกษ์ดี เพราะสังฆมณฑลราชุบรีเลือกอาคารเซนต์ปีเตอร์เป็นที่อภิเษกพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2548 โดยพระคาร์ดินัล ไมเคิล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานพร้อมกับพระอัครสังฆราช ซัลวาตอเร เพนาคีโอ เอกอัครสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และมีคริสตชนและประชาชนมาร่วมพิธีกว่าหนึ่งหมื่นคน และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย
พระคาร์ดินัล ไมเคิล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราช ซัลวาตอเร
พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ
 • 23 มิถุนายน 2548 ทีม Talk Show โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รางวัลชนะเลิศภาคกลาง จาก 200 กว่าทีม ทั่วประเทศที่เข้าแข่งขัน ในโครงการพูดเพื่อชาติ ตอนเยาวชนไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แข่งขันที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 • 15 กรกฎาคม 2548 เวลา 10.00 น. บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย และบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ได้จัดพิธีเสกและเปิดอาคารเซนต์ปีเตอร์ พร้อมกับที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าและห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีเสกอาคาร และพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร และในภาคค่ำมีงานสังสรรค์คืนสู่เหย้า 48 ปี ดรุณาราชบุรี ณ บริเวณอาคารเซนต์ปีเตอร์ มีผู้คนมาร่วมงานมากมายแม้ฝนจะตกหนัก แต่ไม่เป็นอุปสรรค เพราะเลือดขาวแดงเข้มข้น
 • 8 สิงหาคม 2548 ครูไกรสร ประยูรวงศ์ และเด็กหญิงชนิกา ประยูรวงศ์ ได้รับรางวัล เหรียญสิริกตัญญูตามหามงคล จากฑูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
 • 12 สิงหาคม 2548 นายณัฐเดช ยอแซฟ ได้รับรางวัล ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงจากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
 • 23 ธันวาคม 2548 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ศิษย์เก่าได้มาเยี่ยมโรงเรียนและร่วมฉลองคริสต์มาสสานสายใยศิษย์ดรุณาฯ
 • 17 มกราคม 2548 ทีม Talk Show ดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศทอล์คโชว์ระดับประเทศ ในโครงการพูดเพื่อชาติ ตอนเยาวชนร่วมใจประหยัดพลังงาน ทุนการศึกษา 50,000.- บาท จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี 2549
 • 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2549 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทัศนศึกษาที่ภาคอีสานและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 คัน 180 คน
 • 1 พฤษภาคม บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการ แทนบาทหลวงดำรัส ลิมาลัย ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ท่าม่วง กาญจนบุรี บาทหลวงวิโรจน์ เสียงไพเราะ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ และบาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ รองอธิการแผนกนักเรียนประจำ ซิสเตอร์อรวรรณ สินสมรส เป็นผู้ช่วยอธิการแผนกโภชนาการ และซิสเตอร์สายรุ้ง สระทองเถื่อน เป็นผู้ช่วยอธิการแผนกอนุบาล
บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
บาทหลวงวิโรจน์ เสียงไพเราะ
บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ
ซิสเตอร์อรวรรณ สินสมรส
ซิสเตอร์สายรุ้ง สระทองเถื่อน
 • 12 มิถุนายน 2549 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการและโรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค ได้ร่วมกันจัดพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ มิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กิจกฤษ เป็นประธาน และได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรด้วย
  ในปีนี้ เด็กหญิงชนิกา ประยูรวงค์ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2548 ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 • 23 สิงหาคม 2549 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดพิธีต้อนรับนายพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี ศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี โอกาสเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ท่ามกลางท่านผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และนักเรียน
 • 23-24 พฤศจิกายน 2549 จัดงานมหกรรมดรุณาวิชาการฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย ได้มาร่วมจัดนิทรรศการโครงการชีววิถีสู่สุขภาพที่ดีตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
 • 22 ธันวาคม 2549 โรงเรียนได้รับเกียรติจากพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร นายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน คริสต์มาสสานสายใยศิษย์ดรุณาราชบุรี และพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน เป็นจำนวน 200,000.- บาท
 • 24 ธันวาคม 2549 เวลา 20.00 น. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมบรรดาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ได้มาร่วมเป็นประธานเปิดงานฉลองคริสต์มาส โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ให้การต้อนรับ และร่วมตัดเค้ก 60 ปอนด์ เลี้ยงผู้มีเกียรติและชาชนชนที่มาร่วมงาน
นายพิชัย นันทชัยพร, พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ, พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร, ผู้ว่าฯ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์
 • ได้รับรางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2549
ปี 2550
 • 24-26 มกราคม 2550 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ส่งบริษัทมาตรฐานการศึกษา แม็ค จำกัด ประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ผลการประเมินผ่านทุกมาตรฐาน ในระดับดี และดีมาก ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา นับเป็นความสำเร็จที่งดงามสมศักดิ์ศรีดรุณาราชบุรี
 • 10 กุมภาพันธ์ 2550 บาทหลวงชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ศิษย์เก่าได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ที่อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด จังหวัดนครราชสีมา
 • 1 พฤษภาคม 2550 บาทหลวงวิโรจน์ เสียงไพเราะ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ ครูใหญ่ ไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการด้วย โดยบาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ ซิสเตอร์อรวรรณ สินสมรส และซิสเตอร์สายรุ้ง สระทองเถื่อน ผู้ช่วยอธิการ
บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ
บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ
ซิสเตอร์อรวรรณ สินสมรส
ซิสเตอร์สายรุ้ง สระทองเถื่อน
 • 29 มิถุนายน 2551 ทางโรงเรียนได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อรำลึกคุณพระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
  ในปีนี้โรงเรียนดรุณาราชบุรีมีอายุครบ 50 ปี ทางโรงเรียนได้ทำการเฉลิมฉลองโรงเรียนครบ 50 ปีอย่างยิ่งใหญ่ มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งปี และ “เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฉลอง 50 ปี ดรุณาราชบุรี” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ในครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับความดี ความงาม และความจริง ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีสั่งสมมาตลอด 50 ปี ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนาดรุณาราชบุรี ให้ก้าวหน้า
ปี 2551
 • 1 พฤษภาคม 2551 บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งอธิการและผู้อำนวยการ เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศด้านการอภิบาล และซิสเตอร์สายรุ้ง สระทองเถื่อน ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการแผนกอนุบาล ไปรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเีรียนเทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี
 • 1 พฤษภาคม 2551 บาทหลวงศิริพงษ์ จรัสศรี เข้ารับตำแหน่งอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และบาทหลวงธาดา พลอยจินดา เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีบาทหลวงชิตชนนท์แสงประดับ บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ ซิสเตอร์อุษา พรศิริกาญจน์ และซิสเตอร์อรวรรณ สินสมรส เป็นผู้ช่วยอธิการ
บาทหลวงสิริพงษ์ จรัสศรี
บาทหลวงธาดา พลอยจินดา
บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ
บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ
ซิสเตอร์อุษา พรศิริกาญจน์
ซิสเตอร์อรวรรณ สินสมรส
 • วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2551 เด็กชายนรภัทร หลิมศิโรรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงโอลิมปิกระหว่างประเทศ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School(IMSO) ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดเนียเซีย
ปี 2552
 • 4 เมษายน 2552 สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกส์ที่ 16 ได้แต่งตั้ง บาทหลวงสิริพงษ์ จรัสศรี เป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี
 • 1 พฤษภาคม 2552 บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการและผู้อำนวยการแทนบาทหลวงสิริพงษ์ จรัสศรีและบาทหลวงธาดา พลอยจินดา ที่ลาออก บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิการ บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตรแสงจันทร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการแผนกนักเรียนประจำ
บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ
บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์อรวรรณ สินสมรส
ซิสเตอร์อุษา พรศิริกาญจน์
 • 29 มิถุนายน 2552 ภาคเช้า จัดงานฉลองวันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆที่ได้รับ รำลึกคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุณาราชบุรี และแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ โดยมีพิธีการทำบุญตักบาตร พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ โดยพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี, นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน พร้อมท่านผู้มีเกียรติมากมาย พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ อดีตประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี, พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตผบ.ทบ./ผบ.สส. และอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี, นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี, นายพิชัย นันทชัยพร นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี, พ.ต.อ. วัฒนา พิมพ์อัฐ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ส.ภ.อ.เมืองราชบุรี, นายทวี นริสศิริกุล ปลัดจังหวัดราชบุรี ฯลฯ

 • 29 มิถุนายน 2552 ภาคบ่าย จัดงานพิธีเปิดและแถลงข่าว โครงการให้วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำโดย นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธาน มีการสาธิตวิธีการ ช่วยเหลือคนจมน้ำ การลอยตัวในน้ำ ทั้งนี้นักเรียนดรุณาเหล่านี้ ได้ผ่านหลักสูตรว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming) โดยการสนับสนุนของ นายมานิต นพอมรบดี ร่วมกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี และสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

 • กรกฎาคม 2552 คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดสร้างศาลาที่หน้าอาคาร 2 เพื่อใช้เป็นที่เรียนรู้และพักผ่อนสำหรับนักเรียน
 • 4 กรกฎาคม 2552 บาทหลวงซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี และอดีตอธิการโรงเรียน ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมลฑลจันทบุรี
 • 9 กรกฎาคม 2552 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้มาเยี่ยมโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีโอกาสที่ได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช
 • ตุลาคม 2552 โรงเรียนได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ ด้วยการปลูกต้นไม้ที่หน้าอาคาร1 อาคาร2 อาคาร3 สนามฟุตบอล และบ้านเณร เพื่อความร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนของนักเรียน

ปี 2553
 • พฤษภาคม 2553 คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ดำเนินการปรับพื้นสนามหน้าอาคาร 3 และจัดทำโดมหลังคาคลุมสนาม เพื่อใช้เป็นสนามเล่นและจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียน
 • 1 พฤษภาคม 2553 ซิสเตอร์อุษา พรศิริกาญจน์ ย้ายไปทำงานที่วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก ซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร มาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาลแทน
ซิสเตอร์อุษา พรศิริกาญจน์
ซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร
 • 10 พฤษภาคม 2553 เปิดปีการศึกษา เริ่มโครงการเรียนภาษาจีนเป็นปีแรก ในระดับชั้น ป.5 โดยครูไทยที่มีความสามารถสอนภาษาจีน คือ ครูวศินี หนุนภักดี และครูธนพล ตู้เพ็ชร
 • 30 มิถุนายน 2553 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดงานฉลอง "วันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ครบรอบปีที่ 53" โดยมีจุดประสงค์
  1. เพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพรต่างๆ
  2. เพื่อระลึกคุณพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
  3. เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ
  ทั้งนี้ คุณพ่อจำเนียร จิตเสรีวงศ์ อธิการ ได้จัดทำรูปปั้นพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต เพื่อประดิษฐานที่อนุสาวรีย์หน้าอาคาร 1

พิธีการได้เริ่มต้นด้วยการ ปลูกต้นไม้ "เหลืองปรีดียาธร" เพื่อเป็นสิริมงคล ที่หน้าอนุสาวรีย์ โดยได้ัรับเกียรติจากประธานทั้ง 6 ท่านคือ พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมลฑลราชบุรี, นายกิตติ ทรัพย์วิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีต ผบ.ทบ. / ผบ.สส., ส.ส.มานิต นพอมรบดี อดีต รมช.สาธารณสุข, นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และพลตรีปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ รองเจ้ากรมการทหารช่างและนายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม โดยพระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ให้เกียรติมาร่วมพิธีพร้อมคณะสงฆ์

ประธานทั้ง 6 ท่านได้พร้อมใจกันเปิดผ้าแพร รูปพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต นักเรียนกล่าวคำสดุดีพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณโดยการมอบต้นไม้ ต่อจากนั้นเป็นพิธีการต้อนรับ นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นชาวจังหวัดราชบุรีคนแรกที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ โดยคุณพ่อจำเนียร จิตเสรีวงศ์ นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีพร้อมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ร่วมแสดงความยินดีกับ เลขาฯ สช. อย่างคับคั่งโอกาสเดียวกันนี้ ร.ร.ดรุณาราชบุรีได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับท่านพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าด้วย

จบพิธีแล้ว ประธาน ท่านผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง รับประทานอาหารเที่ยงฟรี เพื่อร่วมยินดีโอกาสมงคลนี้ โดยพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ ได้มอบเงินเพื่อเลี้ยงอาหารทุกคน

 • 7 กันยายน 2553 ได้ฤกษ์ตอกเสาเข็มสร้างโดมหลังคาคลุมพื้นที่สนามหน้าอาคาร 2 เนื่องจากร้อนจัด นักเรียนไม่สามารถวิ่งเล่นออกกำลังกายได้สะดวก คณะผู้บริหารเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้สร้างโดม และปรับปรุงพื้นที่สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอลใหม่ให้ร่มรื่น นักเรียนสามารถใช้เป็นที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวก งบประมาณ 3.5 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เสร็จเรียบร้อย ได้ใช้เป็นที่ชุมนุมประกอบพิธีกรรมนมัสการพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโกเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โอกาสที่พระธาตุนักบุญยอห์น บอสโกเดินทางมาประเทศไทย อันเป็นการเตรียมการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ โอกาสครบรอบ 200 ปีแห่ง การเกิดของท่านนักบุญยอห์น บอสโก ในปี ค.ศ. 2015 นับเป็นสิริมงคลกับโรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก

 • 20 พฤศจิกายน 2553 ด้วยโรงอาหารแผนกประถมใช้งานมานานประมาณ 34 ปี ทรุดโทรม คับแคบ และใช้พื้นที่เพียงชั้นเดียวไม่คุ้มค่า ผู้บริหารโรงเรียนจึงได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 8 เหลี่ยม สูง 4 ชั้นในพื้นที่เดิม งบประมาณ 25 ล้านบาท วันที่ 20 พฤศจิกายน ได้ฤกษ์งามยามดีตอกเสาเข็มวางรากฐานอาคารให้มั่นคง ออกแบบอาคารโดย อาจารย์มนัส วงศ์ประดู่ นับเป็นอาคารที่สมบูรณ์แบบ สวยงาม กลมกลืน เข้ากับบริเวณพื้นที่รอบอาคารใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย คณะผู้บริหารได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า "อาคาร John Paul II" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระสันตปาปายอห์น ปอลที่ 2 ที่ได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 และท่านได้เคยเสด็จเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2527 (ค.ศ.1984)

ปี 2554
 • 1 พฤษภาคม 2554 ซิสเตอร์ลัดดา ทนุผล ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล แทนซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร ที่ย้ายไปช่วยงานที่โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร
ซิสเตอร์ลัดดา ทนุผล
 • 18 พฤษภาคม 2554 เปิดปีการศึกษา 2554 มีโครงการสำคัญคือ
  1. โครงการเรียนภาษาจีนโดยครูจากประเทศจีน คือ Ms.Xie Ling และ Ms.Xu XinXin เปิดสอนระดับชั้น ป.5, ป.6, ม.1 และมีครูไทยที่มีความสามารถด้านภาษาจีนมาช่วยสอนด้วย
  2. โครงการ ศูนย์ติวเตอร์ดรุณาราชบุรี คณะผู้บริหารประสานงานกับติวเตอร์จากกรุงเทพ เพื่อมาทำการสอนในภาคค่ำ และเสาร์-อาทิตย์ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของเด็กไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆมาเรียนด้วย
  3. โครงการ ดรุณาคว้าดาวประดับบ่า เป็นโครงการที่เตรียมนักเรียนที่มุ่งมั่นจะเป็นทหารตำรวจ โดยรับนักเรียนชาย 30 คน (รุ่นแรก) กิน นอน ฝึก ติวเข้มด้านวิชาการที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมี อ.สมโภค สุขอนันต์ เป็นหัวหน้าโครงการ
 • 29 มิถุนายน 2554 คณะผู้บริหารจัดงาน “วันสถาปนาโรงเรียนดรุณาราชบุรี ครบรอบปีที่ 54” พร้อมทั้งจัดพิธีเปิดอาคาร John Paul II และศูนย์ติวเตอร์ดรุณาราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก
  • พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรีเป็นประธาน ประกอบวจนพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
  • นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร John Paul II
  • นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ติวเตอร์ดรุณาราชบุรี

พิธีการต่างๆดำเนินไปอย่างสมเกียรติ มีท่านผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นจำนวนมาก อาทิ พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร อดีต ผบ.ทบ. และผบ.สส. , นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข , นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี , นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี , นางกัลยา ศิริเนาวกุล อดีตประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง , ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายอำเภอเมืองราชบุรี จบพิธีการแล้วโรงเรียนเลี้ยงอาหารฟรีทุกคน ทั้งท่านผู้มีเกียรติ ครู นักเรียนทุกคน

 • 1 พฤศจิกายน 2554 โครงการจิตอาสาปั้น EM Ball ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สืบเนื่องจากเกิดภาวะน้ำท่วมหลายสิบจังหวัดเป็นเวลานาน ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสีย สัญจรไปมาลำบากมาก คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง จึงร่วมมือกันปั้น EM Ball เพื่อส่งไปยังชุมชนต่างๆที่น้ำเน่าเสีย โดยได้รับการสนับสนุนจาก
  • พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ
  • โรงเรียนดรุณาราชบุรีและโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • จังหวัดราชบุรี
  • สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี
  • นายมานิต นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี
  • นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี
  • นายมนัส-คุณวันเพ็ญ วงศ์ประดู่
  • นายพิรุณ ศรีแสง
  • นายสมชัย มาเสถียร ทสจ.ราชบุรี
  • นายสุวรรณ นันทศรุต ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 5
  • และผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน
  “ทุกคนยิ้มได้ เพราะมีจิตอาสา”

  พิธีเปิดโครงการจิตอาสา ณ บริเวณโดมหน้าอาคาร 2 โดยมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมเป็นประธาน พระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ, นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, ส.ส.มานิต นพอมบดี อดีต รมช.สาธารณสุข, นายวันชัย ธีรสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี ฯลฯ


ปี 2555
 • 5 เมษายน 2555 มีการเปลี่ยนผู้บริหาร โดยบาทหลวงจำเนียร จิตเสรีย์วงศ์ ย้ายไปเป็นอธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ ย้ายไปเป็นผู้บริหารโรงเรียนดำเนินวิทยา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่ ได้แก่ บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ อธิการโรงเรียน (รับใบอนุญาต, ผู้อำนวยการ) บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการโรงเรียน (ผู้จัดการ) บาทหลวงชิตชานนท์ แสงประดับ รองอธิการโรงเรียน บาทหลวงเกียงศักดิ์ ประสูติแสงจันทร์ รองอธิการโรงเรียน
บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์
บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ
บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ
บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ
บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ
      
บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตรแสงจันทร์
 • 10 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัล Young Creative Award ประเภท Big Kids ในเทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษา นานาชาติกรุงเทพ ครั้งที่ 3 (3rd Bangkok International Student Film Festival 2012) จากภาพยนตร์เรื่อง คุณ(ฆ่า)ของเวลา
  โดย นายจตุรพร หลายประเสริฐพร ฝึกซ้อมโดยคุณครูเกรียงวุธ นีละคุปต์, คุณครูสมเจตน์ มีเย็น
 • 24 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี จัดงาน “คืนสู่เหย้า ดรุณา 55 ปี ราตรีขาว- แดง” โดยได้รับเกียรติจาก
  • พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรีเป็นประธาน ประกอบวจนพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์
  • นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
  • พลโทปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด
  • พล.ต.ต.นิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด
  • นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด
  • ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่ามาร่วมงานเป็นจำนวณมาก

 • โรงเรียนจัดโครงการเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ โดยนักเรียนร่วมกันบริจาคขยะ เช่นขวดน้ำพลาสติด กระป๋องโลหะ กระดาษ ฯลฯ และนำเงินจากการจำหน่ายสิ่งของดังกล่าวทั้งหมดไปบริจาคให้หน่วยงานและบุคคลที่ต้องการรับความช่วยเหลือ เช่น โรงพยาบาลราชบุรี ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี เป็นต้น

ปี 2556
 • 1 พฤษภาคม 2556 มีการเปลี่ยนผู้บริหาร โดยบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตำแหน่งรองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ทำหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนภาษาจีน การดูแลแผนกมัธยมศึกษา แทนบาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ
บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ
บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด

 • ปีการศึกษา 2556    โรงเรียนจำนวนนักเรียน 5,105 คน จำนวนห้องเรียน 114 ห้องเรียน

 • กิจกรรมริเริ่มใหม่ :    -   จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมขอพรพระและถวายเกียรติแม่พระประจำอาคารเรียน โอกาสเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน

 •   -  โรงเรียนจัดฉลองคริสต์มาสโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดกิจกรรมออกร้านและร่วมแสดงบนเวที
 •   -  พัฒนาระบบเว็บไซด์ของโรงเรียนใหม่เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 •   -  พัฒนาห้อง creative classroom โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิศวกรรมหุ่นยนต์พลังงาน ทดแทน และสิ่งแวดล้อม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับโรงเรียนดรุณา ราชบุรี และจัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน


 • รางวัลเด่น :    -   เด็กหญิงนิจสิรี คนงาน ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การอ่านฟังเสียง "โครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย" •    -   นางสาวอัมพิกา นุประสิทธิ์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่

 • 2 มิถุนายน 2556 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการแข่งขัน Thailand Green Mech Contest 2013 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ประเทศไต้หวัน World Green mech Contest 2013 วันที่ 1-4 สิงหาคม 2556 โดยส่งทีมหุ่นยนต์ Daruna Green 1 ประกอบด้วย
  • เด็กชายนเรศน์ ป้องรินไชย ม.3/7 (หัวหน้าทีม)
  • เด็กชายสิทธิพล แนบเนียน ม.3/7
  • เด็กชายธนาธิป วิทยากรโกมล ม.3/9
  • นางสาววิภากาญจน์ ทรงอยู่ ม.3/4
  • ฝึกซ้อมโดย คุณครูวีระพจน์ รัตนรัตน์ คุณครูสุนทร ปานบุษราคัม
 • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2556 มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

  • วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่
  • เด็กหญิงจินต์จุฑา ไตรรงค์วิจิตร
  • เด็กหญิงณัฐพร วิชยพงศ์กุล
  • เด็กชายเสฎฐวุฒิ จิตร์เริงฤดี
  • เด็กชายฐิติวัจน์ ทิพย์ชื่น
  • เด็กหญิงกิตติพร พลับอิน

  • วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่
  • เด็กชายเสฎฐวุฒิ จิตร์เริงฤดี • การปรับปรุงอาคารสถานที่ :    -   โรงเรียนจัดทำถนนใหม่รอบสนามฟุตบอลบ้านเณร โดยมีการตัดต้นสนรอบสนาม เนื่องจากต้นสนเริ่มล้มเนื่องจากมีอายุมากและสภาพต้นไม้ผุ ทั้งนี้มีการปลูกต้นนนทรีทดแทนไว้ก่อนหน้าแล้ว
 •    -   โรงเรียนจัดสร้างเครื่องเล่นสนามสำหรับนักเรียนอนุบาลชุดใหม่ จัดการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ๔

 •    -   โรงเรียนจัดสร้างเครื่องเล่นสนามสำหรับนักเรียนอนุบาลชุดใหม่ จัดการซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ๔
 •    -   ดำเนินการจัดซ่อมแซมอาคารเรียน ๓ ได้แก่ การเสริมหลังคา ซ่อมประตู หน้าต่าง ทาสีอาคาร การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ปี 2557
 • คณะผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูติแสงจันทร์ และบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด โดยบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตำแหน่งรองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ทำหน้าที่ดูแลการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนภาษาจีน การดูแลแผนกมัธยมศึกษา แทนบาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ
บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ
บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ
บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ประสูตรแสงจันทร์
บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด

 • ปีการศึกษา 2557    โรงเรียนมีจำนวนนักเรียน 4,854 คน จำนวน 112 ห้องเรียน

 • กิจกรรมริเริ่มใหม่ :    -   จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง ปีนี้อบรมชั้น ม.2 ชั้น ป.6

 •   -  โรงเรียนจัดให้นักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรม DARE

 •   -  เริ่มฉลองคริสต์มาสด้วยการมีจัดเปิดไฟประดับถ้ำพระกุมารและต้นคริสต์มาส • เหตุการณ์สำคัญ :    สมาคมศิษย์เก่าดรุณาราชบุรีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล หารายได้ทุนการศึกษานักเรียนดรุณาราชบุรี โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ๔ สถาบันดรุณาราชบุรีได้แก่ โรงเรียนดรุณาราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และได้มอบทุนการศึกษาโอกาสฉลองคริสต์มาส

 •   -  การต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์นที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอลที่ 2

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์