Daruna.org » เกี่ยวกับดรุณา » ประวัติ » ประวัติวัดราชบุรี
อีเมล พิมพ์ PDF

ประวัติวัดราชบุรี
วัดนักบุญยอห์น บอสโก

วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี สร้างอยู่ใจกลางตัวเมืองราชบุรี ถนนคทาธร อ.เมือง จ.ราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดเก่าแก่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยตามประวัติศาสตร์เคยเป็นสมรภูมิระหว่างทัพไทยกับพม่าจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หลายครั้งเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของขอมมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตมีโบราณสถานโบราณวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นขวานหินลูกปัดเครื่องปั้นดินเผาตลอดจนโครงกระดูกของมนุษย์สมัยหินใหม่ราชบุรีจึงเป็นจังหวัดหรือเมืองน่าสนใจ

เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมานานเกือบ 60 ปี เพราะได้พบหลักฐานเอกสารระบุว่า ในปี ค.ศ. 1934-1938 (พ.ศ.2477-2481) เป็นปีที่อยู่ในช่วงนักบวชซาเลเซียนได้มาอภิบาลคริสตชนในสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี เป็นประมุขสังฆมณฑลราชบุรีในสมัยนั้น และมีคุณพ่อมารีอ ลูเซดดู พระสงฆ์คณะซาเลเซียน จากวันแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและประกอบศาสนพิธีในวัดชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองด้านใต้ของสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ คาดว่าเป็นบริเวณใกล้กับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบัน เพราะขณะนั้น มีคริสตชน 2-3 ครอบครัว ตั้งหลักแหล่งทำกินอยู่ก่อนในบริเวณเมืองราชบุรี ตั้งแต่ ค.ศ. 1963 (พ.ศ.2406)แต่มีจำนวนน้อยมากจึงไม่ได้สร้างวัดถาวรไว้

ต่อมาใน ค.ศ. 1939 (พ.ศ.2482) คุณพ่อยวงบัปติสตา บุญไทย (กิมไทย) สิงห์เสน่ห์ สงฆ์คณะซาเลเซียนซึ่งประจำอยู่ที่วัดบางนกแขวก ได้พิจารณาเห็นว่า ที่แห่งนี้ทำเลไม่เหมาะที่จะสร้างวัดจึงได้ทำการย้ายวัดหลักแรกจากริมแม่น้ำแม่กลอง ไปสร้างใหม่เป็นลักษณะเรือนไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณหลังรถสถานีรถไฟราชบุรี แต่ยังไม่มีพระสงฆ์อยู่ประจำ จะมีพระสงฆ์จากบ้านเณรบางช้าง คือคุณพ่อบัลทาซาร์ ซาโบ สงฆ์ชาวเชโกสโลวะเกีย คณะซาเลเซียนไปทำมิสซาวันอาทิตย์เป็นครั้งคราว โดยมีสัตบุรุษร่วมมิสซาเพียง 10กว่าคนเท่านั้น

ครั้งถึง ค.ศ. 1955 (พ.ศ.2495)พระสังฆราชเปโตรคาเร็ตโตประมุขสังฆมณฑลราชบุรีสมัยนั้นได้ย้ายสำนักพระสังฆราชจากบางนกแขวกมาตั้งอยู่ที่ราชบุรีและได้พักอาศัยอยู่ที่วัดหลังนี้เป็นการชั่วคราวจนกระทั่งการก่อสร้างศูนย์สังฆณฑลราชบุรีได้แล้วเสร็จจึงได้ย้ายวัดจากหลังสถานีไฟราชบุรีมายังศูนย์มิสซังโดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนดรุณาราชบุรีส่วนหนึ่งทำเป็นวัดชั่วคราว

ในปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ.2502) พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พร้อมด้วยคุณพ่อบัลทาซาร์ ซาโบ ได้สร้างวัดนักบุญยอห์น บอสโกขึ้น เป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บริเวณสระว่ายน้ำปัจจุบัน ทำพิธีเสกวัดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) และใช้ประกอบพิธีกรรมมาเป็นเวลาเกือบ 30ปี

ปัจจุบันวัดนักบุญ ยอห์น บอสโก ราชบุรี เป็นวัดที่เล็กเกินไปเสียแล้ว เพราะมีคริสตชนจากวัดใกล้เคียงและห่างไกลๆ ได้ย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีเพิ่ม ทั้งมีผู้เลื่อมใสในศาสนาคาทอลิก สมัครใจรับศีลล้างบาปเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันจึงมีลัตตบุรุษเกือบ 1,000คนกอปรกับวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางของสังฆมณฑลราชบุรีมีการประกอบพิธีระดับสังฆมณฑลอยู่เสมอๆแต่ละครั้งที่ผ่านมาต้องพึ่งสถานที่ต่างๆของโรงเรียนเช่นหอประชุมบ้างโรงพละบ้างสนามหน้าอาหารโรงเรียนบ้างเป็นที่ประกอบพิธีศาสนกิจทำให้การฉลองต่างๆแต่ละครั้งไม่สง่าสมเกียรติเท่าที่ควร

ในปี ค.ศ. 1984 (พ.ศ.2527) พระสังฆราช ยอแซฟ เอก ทับปิง ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ได้ดำริโครงการจะสร้างวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรีขึ้นใหม่ เพื่อให้เหมาะสมและเป็นการรองรับสัตบุรุษที่เพิ่มในปัจจุบันและอนาคต จึงให้สถาปนิคออกแบบ ได้สั่งซื้อกระจกภาพสีจากประเทศอิตาลี เตรียมไว้ประดับวัดหลังใหม่ให้สวยงาม และเป็นการเทิดเกียรติแด่พ่อบอสโกด้วย ขณะที่ท่านนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ท่านได้พยายามสร้างหุ่นจำลองของวัดใหม่ และจัดเสกแผ่นศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม ค.ศ.1985 (2528)โดยพระสังฆราชยอแซฟเอกทับปิงแต่ท่านด่วนมรณภาพเสียก่อนการสร้างวัดใหม่จึงต้องยุติไประยะหนึ่ง

เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมย์ของพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง พระสังฆราช ยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ประมุมสังฆมณฑลราชบุรี ได้ดำเนินตามเจตนารมย์ให้สำเร็จ จึงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์วัดใหม่เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) โดยพระสังฆราช หอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย และยกฐานะวัดใหม่ให้เป็น “รองอาสนวิหาร นักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี” เป็นอนุสรณ์ครอบ 100ปีที่พ่อบอสโกมรณภาพและให้เกียรติท่านนักบุญในฐานะเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดราชบุรี

วัดที่สร้างใหม่นี้มีรูปแบบทันสมัย มีโดมสูงตระหง่าน สวยสง่างามมาก ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องประชุมและห้องทำงานของวัด ชั้นบนเป็นสถานประกอบพิธีทางศาสนา งบประมาณค่าก่อสร้างประมาณ 10ล้านบาท

ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ.1990 (พ.ศ.2533)พิธีเปิดและเสกรองอาสนวิหารนักบุญยอห์นบอสโกราชบุรี

คุณพ่อ มารีโอ ลูเซ็คคู
ค.ศ.1943-1938
พ.ศ.2477-2481
คณะซาเลเซียน
คุณพ่อ ยวงบัปติสตา บุญไทย(กิมไทย) สิงห์เสน่ห์
ค.ศ.1939-1944
พ.ศ.2482-2487
คณะซาเลเซียน
(วัดอยู่ริมแม่น้ำฯ แถวจวนผู้ว่าฯ)
คุณพ่อ ยอแซฟ ฟาราซีนี ค.ศ.1945-1950
พ.ศ.2488-2493
คณะซาเลเซียน
(วัดอยู่หลังสถานีรถไฟ)
คุณพ่อ บัลทาซาร์ ซาโบ
ค.ศ. 1951-1961
พ.ศ.2494-2504
คณะซาเลเซียน

คุณพ่อยอแซฟ เอ็บ (เอก) ทับปิง
ค.ศ.1961-1965
พ.ศ.2505-2508
พระสังฆราช เอก ทับปิง
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ในอดีต

คุณพ่อ มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
ค.ศ.1966-1966
พ.ศ.2509-2509
พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี ในอดีต
คุณพ่อ อเล็กซานเดอร์ มาริงโกนี
ค.ศ.1967-1967
พ.ศ.2510-2510
คณะซาเลเซียน
คุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ ไพศาล
เซอ๋า เซี่ยงเจ๊ว
ค.ศ.1968-1970
พ.ศ.2511-2513
คุณพ่อยวงบอสโก วิจิตร สัตย์สมบูรณ์
ค.ศ.1971-1973
พ.ศ.2514-2516
คุณพ่อยอห์นบอสโก มนัส จวบสมัย
ค.ศ.1974-1975
พ.ศ.2517-2518
พระสังฆราช มนัส จวบสมัย
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ในอดีต
คุณพ่อ อีเรเนโอ ดำรง กังก๋ง
(ดำรง บุญรติวงศ์)
ค.ศ.1976-1976
พ.ศ.2519-2519
คุณพ่อ เปาโล สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล
ค.ศ.1977-1977
พ.ศ.2520-2520
คุณพ่อ ยอแซฟ เสรี สินสมรส
ค.ศ.1978-1978
พ.ศ.2521-2521
คุณพ่อ อันตน ไพเราะ มนิราช
ค.ศ.1979-1982
พ.ศ.2522-2525
คุณพ่ออันดรูว์ ปรีชา พลอยจินดา
ค.ศ.1983-1983
พ.ศ.2526-2526
คุณพ่อ เอากุสติโน
ประดิษฐ์ ว่องวารี
ค.ศ.1984-1985
พ.ศ.2527-2528
คุณพ่อ ยวงบอสโก สิทธิพล พานิชอุดม
ค.ศ.1986-1986
พ.ศ.2529-2529
คุณพ่อ เปโตร บุญส่ง หงษ์ทอง
ค.ศ. 1986-
พ.ศ.2529-
คุณพ่อ ยอห์น บอสโก ไพยง มนิราช
ค.ศ.1999-1999
พ.ศ.2542-2542
คุณพ่อ ยอห์น บอสโก ปัญญา กิจเจริญ
ค.ศ.2000-2001
พ.ศ. 2543-2544
ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ปัจจุบัน
คุณพ่อ ดอมินิก ดำรัส ลิมาลัย
ค.ศ.2002-2005
พ.ศ.2545-2548

คุณพ่อ บาร์นาบัส จำเนียร จิตเสรีวงศ์
ค.ศ.2006-2007
พ.ศ.2549-2550
คุณพ่อ ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ค.ศ.2008
พ.ศ.2551

คุณพ่อ ดอมินิก ดำรัส ลิมาลัย
ค.ศ.2009 - ปัจจุบัน
พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์