Daruna.org » เกี่ยวกับดรุณา » รายละเอียดอื่นๆ » ปรัชญา

ปรัชญา

อีเมล พิมพ์ PDF

.:: คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข ::.

ความเป็นมาของปรัชญา
“คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข” เป็นปรัชญาที่โรงเรียนได้ยึดถือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพของนักเรียน เพื่อให้คุณธรรมนำหน้าวิชาการ หรือเป็นตัวกำหนดทิศทางของการใช้ความรู้ จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิต ทั้งในการดำเนินชีวิต การปฏิบัติหน้าที่เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คุณธรรม หมายถึง

  1. คุณธรรมตามหลักพระคริสตธรรม
  2. คุณธรรมตามหลักสากล
  3. คุณธรรมตามหลักประเพณีไทย
  4. คุณธรรมตต้องนำหน้าวิชาการ หรือเป็นตัวกำหนดทิศทางของการใช้ความรู้

นำวิชา หมายถึง

  1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำ ตามความต้องการของนักเรียน สังคม สังฆมณฑล และประเทศชาติ
  2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
  3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่าง ๆ มีจริยธรรม คุณธรรมและลำดับ ค่านิยมได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการจัดการทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ หน้าที่ การงาน อาชีพ และความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งรายบุคคล และกลุ่มบุคคล

พัฒนาสุข หมายถึง

  1. สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิตครบทั้งในการดำเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่และประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข
  2. สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีความสุข

---------------------------------------------------------------------

...Daruna Breaking News : รับสมัครดีเจเยาวชนต้านยาเสพติด   สนใจติดต่อได้ที่ครูจารุบุตรและครูวีระพจน์ ...Daruna Breaking News : Food Festival กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Food Festival ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันพุธที่ 11 - ศุกร์ ที่ 13 พ.ย. 2558 ณ เวทีสร้างสรรค์อาคาร 6 เวลา 10.50-12.10 น. ...Daruna Breaking News : สวัสดิการคอมพิวเตอร์ ครูที่สนใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดต่อได้ที่ครุวีระพจน์ รัตนรัตน์